Kinh tế

Dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam

27/10/2023  12:58Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tưTừ đầu năm đến nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều ch...

Các đối tác của chúng tôi: